A Gyöngyösi Károly Róbert Campus Könyvtárának története

1962-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megalakulásával egy időben hozták létre az iskola könyvtárát, ami ebben az évben már el is kezdhette az állomány tudatos, tervszerű kialakítását, gyűjtését, feltárását és az olvasók rendelkezésére bocsátását. Kezdetben Dr. Szecskó Kálmán látta el a könyvtárosi teendőket.

Az 1971. évi 21. számú törvényerejű rendelet (XI/8.) előírta az egyetemi és főiskolai karok létesítését. A Minisztertanácsi határozat értelmében 1972-ben megszűnt a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gyöngyösön, helyette illetve belőle megalakult a budapesti Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kara. A Főiskolai Kar létrehozását lehetővé tették a tárgyi és személyi feltételek. 1971-ben készült el a felsőfokú technikum új épülete a Mátrai úton, ahol 1972-ben meg is indulhatott a főiskolai oktatás. Itt kapott helyet a főiskola könyvtára is.

A költözéssel új fejezet kezdődött a könyvtár történetében. A régi épületben nyomasztó helyhiány volt. A főiskola új épülete és a benne kialakított könyvtár a '70-es években korszerűnek számított. A könyvtári olvasóterem, a folyóirat-olvasó és a kölcsönző egy légtérben helyezkedett el. Az olvasóterem 20 fő részére biztosított nyugodt, kényelmes felkészülési lehetőséget a vizsgákra és helyet a kutatómunkához.

Az új szakok (szőlő-és zöldségtermesztés) beindításával szükségessé vált a szakirodalmi művek, a hazai és külföldi folyóiratok szélesebb körű gyűjtése. Az állomány gyarapításához szükséges anyagi fedezetet a kar vezetősége folyamatosan biztosította a könyvtár részére. Lehetővé vált a kézikönyvtári anyag fejlesztése és a hiányos állományrészek visszamenőleges kiegészítése. A teljes állomány ekkor 12.500 könyvtári egység, túlnyomórészt mezőgazdasággal kapcsolatos szakirodalom, és az akkor aktuális politikai, és szépirodalmi művek voltak. A könyvtárba 110 különböző magyar és 22 fajta idegen nyelvű folyóirat járt. Nagy előrelépést jelentett az előző évekhez képest az időszaki kiadványok számának növekedése. Minden oktató-kutató munkának, szakmai továbbfejlődésnek alapkövetelménye a szakmai lapokkal való megfelelő ellátottság és ezeknek a könyvtárlátogatók rendelkezésére bocsátása. Az állományról betűrendes-, szak-és raktári katalógus készült.

Az állomány gyarapodásával lehetőség nyílt a tanszéki gyűjtemények kialakítására. A tanszékek igényeit felmérve, a számukra fontos kézikönyveket feldolgozva, kölcsönzőkártyákkal ellátva hozták létre a tanszéki könyvtárakat. A tanszékeken általában a tanszékvezető látta el a „kölcsönzési" feladatokat. A tanszéki állományok pótlása, cseréje, új szakkönyvekkel való ellátása folyamatosan történt. Majdnem 20 év telt el, amikor a könyvtár bővítésére került sor. A terület növelése elkerülhetetlen volt a megnövekedett állomány és a könyvtárlátogatók száma miatt. A nagyobb területen kialakítottak egy 49 m2-es olvasótermet 26 férőhellyel, egy 15 m2-es feldolgozó-helyiséget és egy 22 m2-es raktárhelyiséget. Ám a raktárhelyiség még így is kevésnek bizonyult. A bekötött folyóiratok régi példányait, a szakdolgozatokat és a doktori disszertációkat a könyvtár melletti két raktárhelyiségben helyezték el. Az iskola pincéjében levő tárolóban a bekötésre nem kerülő folyóiratokat, napilapokat és a selejtezésre váró könyveket őrizték.

A könyvtárat új polcrendszerrel, olvasóasztalokkal, kölcsönzőpulttal rendezték be, a folyóirat-olvasóban kényelmes foteleket helyeztek el. A könyvtár az átalakítás után kapott egy fénymásoló gépet, ami a könyvtári szolgáltatásból nagyon hiányzott. A könyvtári dokumentumok helyben történő másolása tette indokolttá a gép beszerzését.

1998-ban a könyvtár 8 darab számítógépet nyert a TEMPUS pályázatán, ezzel megkezdődhetett az informatikai fejlesztés. Négy számítógépen biztosítottak Internet-hozzáférést a hallgatóknak, három számítógépet a könyvtárosok munkagépként üzemeltettek, és egy szerver biztosította a zavartalan működésüket.

A főiskola 1,7 millió forintért megvásárolta a TINLIB könyvtári szoftver alapmodulját: adminisztrációs, katalogizáló és OPAC modulokat. A TINLIB megvásárlásával kezdődött meg a dokumentumok számítógépes adatfeldolgozása. Évekig tartott a könyvtári dokumentumok gépi feldolgozása. Az adatok rögzítésében polgári szolgálatos katonák segítettek.

Az Országgyűlés a felsőoktatási intézmények átalakulásáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény módosításáról alkotott 1999. évi LII. Törvénnyel 2000. január 1-jei hatállyal létrehozta a Szent István Egyetemet, Gödöllői székhellyel (Állatorvostudományi Egyetem, Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari-, Kertészeti-, Tájépítés és Vidékfejlesztési Kara, gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Ybl Miklós Főiskola, Jászberényi Főiskola jogutód intézménye). A felsőoktatás integrációja, a Szent István Egyetemhez tartozás, a könyvtárak szemléletváltását hozta magával. Az egyetemi tagkönyvtárak új feladati közé tartozott a szolgáltatások fejlesztése, minőségének folyamatos javítása. Elérendő cél lett, egy közös virtuális katalógus létrehozása, ami az esélyegyenlőség alapján minden oktató, kutató és hallgató számára valamennyi tagkönyvtárból elérhető, lekérdezhető legyen. A közös katalógus létrehozásához az alapot a TINLIB integrált könyvtári rendszer biztosította, mellyel már a tagkönyvtárak, így a gyöngyösi főiskolai kar könyvtára is rendelkezett.

2003-ban a könyvtár állománya már mintegy 30.000 kötet volt, melynek 90%-a szakkönyv, a többi szépirodalom. A könyvtár 170 különféle időszaki kiadványra, a külföldi lapok közül 20-féle szakfolyóiratra fizetett elő. A tanszéki letéti könyvtárak (Idegen nyelvi lektorátus, Tass-pusztai könyvtár) állomány frissítését, katalogizálását a központi könyvtár látta el.

2007 fordulópont volt a könyvtár történetében. A Károly Róbert Főiskola Intézményfejlesztésének során a központi épület és a Gazdasági és Matematikai Tanszék átalakítását, bővítését tervezte. E programmal indult a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása" pályázaton. A legfontosabb célok a következők voltak: a tanulást szolgáló közösségi terek létrehozása, gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése, akadálymentesítése, informatikai fejlesztése. Ehhez kapcsolódott a főiskola könyvtárának átalakítása is a főépületben meglévő könyvtár területének jelentős bővítésével. Ez a bővítés részben a főépület más célra használt, kapcsolódó tereinek felhasználásával, részben újak építésével valósult meg.

A fejlesztésssel az volt a cél, hogy a könyvtár valóban a főiskola információs központja legyen. A korszerűsítés előtti könyvtár területe, felszereltsége, állománya és lehetséges szolgáltatásai nem feleltek meg a kor követelményeinek. 2007 novemberében adták át a főiskola több felújított létesítményével együtt a könyvtár új épületét. A térrendszer adta lehetőségeket kihasználva, és újabb terek hozzáépítésével a hallgatók, az oktatók, a munkatársak és a város-, régió lakosai számára vonzó, nyitott, jól átlátható, barátságos és akadálymentesített kétszintes könyvtárat alakítottak ki. Fontos szempont volt, hogy a mozgásukban korlátozott hallgatók, könyvtárlátogatók is biztonsággal, szabadon és önállóan használhassák a könyvtárat illetve annak szolgáltatásait is igénybe vehessék. A két szint közti szabad mozgást, a mozgássérültek számára beépített lift biztosítja.

Az alapterület 260 m²-ről 1154 m²-re bővült. A könyvtár két szintjén összesen 130 ülőhely, 19 számítógép és egy esélyegyenlőségi számítógép van. Az esélyegyenlőségi program keretében a fogyatékkal élők, vakok és gyengén látók számára, ez a speciális számítógép biztosítja az internet használatát.

A földszinten ruhatár, feldolgozó irodák, tágas és világos kölcsönző tér, folyóirat-olvasó, kutatószoba helyezkedik el.

Az alsó szinten olvasói teret és egy tömörraktárat alakítottak ki. A tömörraktárban kaptak helyet a szakdolgozatok, a bekötött folyóiratok és a régi könyvek gyűjteménye. A tömörraktár alkalmas a dokumentumok rendezett és hozzáférhető tárolására, megőrzésére.

2008 őszén a TIOP-1.2.3./08/1" pályázaton a könyvtár sikeresen vett részt, melynek keretében az informatikai eszközök cseréje és felújítása is megvalósulhatott.

2011 évben a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0021 (Összehangolt olvasáskultúra - infrastruktúra fejlesztés az élethosszig tartó tanulás érdekében) pályázat nyertes programja is népszerűsítette a könyvtárat.

2019-ben intézményünk az Országos Idegennyelvű Könyvtárral kötött együttműködési megállapodást egy 250 darabszámú angol nyelvű letéti állományról. A könyvgyűjtemény egyaránt népszerű a külföldi és a magyar hallgatók körében is.