Vállalkozásfejlesztés (MA)

Mit fogsz tanulni?
A képzés során többek között elsajátíthatod a vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjének tervezésével, az azt meghatározó döntéseket befolyásoló tényezők elemzésével, illetve a döntések meghozatalával kapcsolatos ismereteket. Továbbá megismerheted, hogy hogyan elemezd az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit, miként gondolkodj a vállalkozásfejlesztésről, magáról az innovációról és az innováció vállalkozásokat érintő kérdéseiről, vezetőként üzleti szervezetedről, munkatársaidról a velük való együttműködésről. Mindezt konkrétan a következő tantárgyak keretében érheted el:

Általános alapozó ismeretek: Vállalati stratégiák, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Alkalmazott kutatásmódszertan
Szakmai törzsanyag: Pályázat- és projektmenedzsment, Innováció-módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Vezetői üzleti kommunikáció, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozás és globalizáció, Regionalitás és versenyképesség, Szolgáltatásmarketing és -menedzsment.
Differenciált szakmai ismeretek: Vezetői gazdaságtan, Vezetői számvitel, Üzleti tanácsadás, Termelés- és folyamatmenedzsment, Vezetői minőségmenedzsment, Vezetői kontrolling.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzést elvégezve vállalkozásfejlesztési szakemberként nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képes leszel, elsősorban kis- és középvállalkozások vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmassá válsz kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Ennek megfelelően egyéni vállalkozóként, vállalkozás tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vállalkozásfejlesztési tanácsadóként, nagyvállalati középvezetőként stb. képzelheted el jövődet a képzettség birtokában.

A Vállalkozásfejlesztés szak felvételi előírásai

  1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési (BA) szakokon (illetve ezek főiskolai megfelelőin) szerzett végzettségek jogosítanak.
  2. A bemenethez külön meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok (illetve ezek főiskolai megfelelői).
  3. A 2. pontban felsorolt alapszakokról érkező hallgatóknak a kredit megállapítási alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetéséhez korábbi tanulmányaikból legalább 30 elismerhető kredittel kell rendelkezniük az alábbi ismeretkörökben:
    • módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika): 8 kredit;
    • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit;
    • egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.
  4. Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Eszterházy Károly Egyetem Kreditátviteli Bizottsága elfogad.

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

Amit még a szakról tudni érdemes:
A Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon végzettek nemcsak alkalmazottként, hanem mint önálló vállalkozók is érvényesülhetnek életpályájuk során. A szakmai felkészültség a jövőben alapfeltétele lesz a vállalkozások stabilitásának, versenyképességének. Mindezeket a készségeket megszerezhetik a Vállalkozásfejlesztés (MSc) képzésben résztvevők.

Képzési idő: 4 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali - angol, levelező)

Az önköltség mértéke 2022-ben: 
- nappali, levelező munkarend (magyar nyelvű): 400.000,- Ft/ félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Vállalkozásfejlesztés szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Tóth Eszter egyetemi docens, szakfelelős
Telefon: 37/518-300 (271-es mellék)
E-mail: Toth.Eszter.Ilona(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu