Vezetés és szervezés (MA)

Mit fogsz tanulni?
A Vezetés és szervezés szakhoz tartozó szakterületek, tantárgyak, amelyekből a szak felépül alapvetően két részből áll:

- Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek: marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika.
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek: szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, controlling.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership

Választható specializáció: termelés- és szolgáltatásmenedzsment

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei a munkaerő-piacon elsősorban: kis- és középvállalkozások, vagy saját vállalkozás menedzselése, nagyvállalatok, multinacionális cégek, közszféra, költségvetési intézmény gazdasági és vezetői tisztségviselői, projektmenedzser, teljesítmény menedzser, illetve a menedzsment tevékenység számos egyéb területei.

A vezetés és szervezés szak felvételi előírásai

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési (BA) szak.
 2. A bemenethez külön meghatározott feltételekkel kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
 3. Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága elfogad.
 4. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  - módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
  - közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
  - üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;
  - társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
  - szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozás-menedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

Amit még a szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 4 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (angol - nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 
- nappali, levelező munkarend: 350.000,- Ft/ félév
- nappali munkarend angol nyelven: 400.000,- Ft/félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Vezetés és szervezés szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. habil. Hágen István Zsombor egyetemi docens, szakfelelős
Telefon: 37/518-300 E-mail: Hagen.Istvan.Zsombor(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu