Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc)

A mesterképzési szak képzési célja
A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer

A képzési idő félévekben:
- nappali tagozaton 4 félév + 160 óra szakmai gyakorlat
- levelező tagozaton 4 félév + 40 óra szakmai gyakorlat

A képzés helyszíne: Gyöngyös (nappali, levelező)
A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2022-ben: 
- nappali, levelező munkarend: 500.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak felvételi előírásai
1. A szakra felvételt nyerhet teljes kreditérték beszámításával a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségekkel rendelkezők.

2. A szakra felvételt nyerhet bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, meghatározott kreditek teljesítésével. Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit, melyből gazdaságtudományok, a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint fogadható el kredit:
- természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

3. A szakra felvételt nyerhetnek azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad, azzal a feltétellel, hogy a 30 kredit értékű gyakorlati félév, a gyakorlattal rendelkező szakokok esetében beszámoló teljesítése után kerül elismerésre. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

Mit fogsz tanulni?
A terület- és vidékfejlesztési ismeretek mellett területi tervezéssel és programozással is megismerkedhetnek a hallgatók. Gyakorlatot szereznek a fejlesztési programok készítésében és menedzselésében. A már meglévő gazdasági, mezőgazdasági, műszaki és humán ismereteidet speciális szakmai ismertekkel bővítheted ki.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzés után munkát vállalhatsz az agrárium és a vidékfejlesztés helyi, kistérségi, regionális és központi szintű igazgatásában, valamint a felügyeletet ellátó állami és civil szervezetekben, köztestületekben. A diploma megszerzése után részt vehetnek a Regionális és a Közös Agrárpolitika alakításában, valamint az Európai Unió szervezeteinél igazgatási és szakértői feladatok ellátásában. Doktori képzésben is részt vehetsz, akár nappali akár levelező tagozaton.

A végzettség birtokában betölthető tipikus munkakörök, beosztások: Munkádat önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai), szakminisztériumban (Agrárminisztérium) projektirodákon, végezheted. Jellemzően kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, munkaszervezetet vezető, HACS elnökségi tag, tervező-fejlesztő mérnök, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó munkaköröket tölthetsz majd be.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Vidékfejlesztési agrármérnöki szak: >> cikkünk <<

Kapcsolódó öntevékeny kör:
- MátraVidék Klub

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Koncz Gábor egyetemi docens, szakkoordinátor
E-mail: Koncz.Gabor(kukac)uni-mate.hu Telefon: 37/518-300 mellék: 493

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztály ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu